Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Teamtel bvba staat geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0679 532 411 bij het hoofdkantoor gevestigd te Dilbeek, België. BTW nummer: BE 0679 532 411

 


   

  Algemeen

  Door het feit zelf van zijn bestelling, aanvaardt de koper onderhavige verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringscondities. Alle gegevens, zoals kleur, gewicht, volume, afmetingen en prijs vermeld in de catalogus, brochures of advertenties van de verkoper kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De offertes van de verkoper zijn geheel vrijblijvend, zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen. De goederen worden enkel per verpakkingseenheid geleverd.


  Orderbevestiging

  Bij eventuele prijswijzigingen ingevolge wijzigende economische omstandigheden wordt de koper hiervan door orderbevestiging verwittigd. In geval van prijsverschil tussen de bestelling en de orderbevestiging, zal de koper kunnen afzien van de verkoop. De nieuwe prijs zal echter geacht te zijn aanvaard indien de koper niet reageert binnen de 48 uur na versturen van de orderbevestiging. De bestelling van de koper wordt slechts definitief na de aanvaarding ervan door de verkoper te X in zijn maatschappelijke zetel, alwaar de overeenkomst tot stand komt en uitvoerbaar is.


  Montage

  Alle goederen worden ongemonteerd geleverd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verkoper is niet aansprakelijk voor om het even welk gevolg van een verkeerde montage door de koper niettegenstaande de eventuele overhandiging van montageaanwijzingen.


  Bestellingen en leveringen

  De koper draagt het risico voor de producten vanaf het moment van de wilsovereenstemming over de koop-verkoop (en dus van bij de aanvaarding van de bestelling door de verkoper). Het vervoer geschiedt op risico van de koper. Bestellingen/leveringen boven de € 300,- (excl. btw) worden zonder extra kosten door de verkoper geleverd in België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg. Bij bestellingen/leveringen in België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg beneden de € 300,- (excl. btw) worden, boven de vermelde prijs, vrachtkosten aangerekend, zijnde € 9,90 (excl. btw) voor een standaard levering of € 19,90 (excl. btw) voor een Express levering. De verzending gebeurt voor rekening en risico van de koper. De levering gebeurt altijd gelijkvloers tot voorbij de eerste deur op de begane grond (gelijkvloers betekent zelfde niveau als de straat). De eerste deur moet gemakkelijk toegankelijk zijn zonder hindernissen. Sommige volumineuze goederen worden geleverd via internationale transportvrachtwagens en dienen door de koper afgeladen te worden. Inhuizen en montage zijn niet in de prijs begrepen. Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de koper worden doorgeseind bij de bestelling (ladder, parkingplaats voorzien,...). De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen en kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals (niet-limitatieve lijst):

  • Afwezigheid van personeel bij het in ontvangst nemen van de goederen.
  • Wekelijkse markten of voetgangersstraten die de doorgang belemmeren.
  • Toegangsafstand van meer dan 25 meter tussen het lospunt en de deurdrempel.
  • Lopende werken die toegangswegen of doorgangen versperren.
  • Beperkte hoogte of breedte van de ingang voor de vrachtwagens of de getransporteerde voorwerpen.
  • Te smalle trappen of te kleine liften.
  • Overbezetting van de lokalen.
  • Noodzaak om buiten een ladderlift te installeren.


  In de mate dat de moeilijkheden waarmee moest rekening gehouden worden bij het leveren buiten normale proporties liggen, houdt de verkoper zich het recht voor een onkostensupplement aan te rekenen. De koper verbindt er zich toe dit supplement te betalen bij de eindafrekening van de hoofdfactuur. De leveringstermijnen zijn enkel aangegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Er wordt bij bestelling aangenomen dat het verval van de leveringstermijn volstrekt de koop niet vernietigt of ontbindt ten gunste van de koper en geen boete of schadevergoeding voor verwijl bij voormeld geval kan opgelegd worden aan de verkoper. Expresszendingen gebeuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling door de koper van de extra kost.


  Prijzen

  Aangekondigde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief btw. Zij worden slechts bindend na aanvaarding van een bestelling of in zoverre zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd met vermelding van geldigheidsduur. De prijzen zijn enkel geldig voor België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. De Recupel-bijdrage is in de prijs inbegrepen voor artikelen waarop deze recyclagebijdrage van toepassing is. Keuringsattesten door een erkend organisme zijn nooit in de prijs begrepen. Tarieven voor dergelijke keuringsattesten kunnen worden bekomen op aanvraag.


  Betalingen

  Alle facturen zijn betaalbaar te Berchemstraat 59, 1700 Dilbeek. Betaling met een kredietkaart voorafgaand aan de levering is eveneens mogelijk. Ten aanzien van ondernemingen geldt dat betaling voorafgaand dient te gebeuren, tenzij andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Bij niet-betaling van het volledig factuurbedrag op de vervaldag heeft de verkoper de keuze om het product niet te leveren, of om het volledig factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te verhogen met een forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten en schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75,- en tevens zal, vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling. De koper draagt vanaf het ogenblik van het tot stand komen van de overeenkomst (en dus vanaf het moment van de aanvaarding van de bestelling) de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de geleverde koopwaar, verlies en diefstal inbegrepen. De koper mag in geen geval deze goederen aan derden verpanden of in eigendom overdragen zolang kwestieuze goederen niet volledig betaald zijn.


  Gebreken, teruggavemogelijkheden en garantie

  In zoverre het om standaardartikelen gaat, levert de verkoper de bestelde goederen 30 dagen op zicht (niet geldig voor bestellingen boven de € 500,-). Dit houdt in dat indien de goederen niet volledig aan de verwachtingen voldoen, de koper het recht heeft ze naar de verkoper terug te zenden, waarna volledige creditering van de aankoopprijs voor de teruggezonden goederen volgt. Teruggestuurde goederen worden enkel onbeschadigd teruggenomen, en dit in originele verpakking, zoniet kunnen behandelingskosten worden aangerekend t.b.v. 35% van de prijs van de goederen met een minimum van € 40,-. Deze teruggavemogelijkheid geldt niet voor de artikelen die niet standaard zijn. In dit geval gaat het om artikelen die speciaal op verzoek van de koper aangemaakt worden, bijgevolg is annulering of terugzending door de koper niet mogelijk. Eventuele klachten over geleverde goederen worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 8 werkdagen na levering. Alle zichtbare gebreken moeten gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de 48 uren na ontvangst van de producten, alle verborgen gebreken dienen te worden gemeld bij aangetekend schrijven onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 3 maanden na de levering door de verkoper. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. Wat kwaliteit betreft, blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de herstelling onder garantie binnen de 24 maand te rekenen vanaf de verzendingsdatum. Deze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone slijtage, noch die van onvoldoende onderhoud of van foutieve bediening of door foutieve installatie anders dan door de verkoper. Onderdelen met een beperkte levensduur en accessoires vallen buiten de garantie.


  Betwistingen

  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. De Rechtbanken van de zetel van de Verkoper zijn exclusief bevoegd en Belgisch recht is van toepassing.


  Geldigheid

  Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01/01/2017. Zij vernietigen en vervangen alle vorige. Prijzen zijn geldig vanaf 01/01/2017. Alle prijzen in deze catalogus zijn exclusief btw.

   

  Heeft u nog vragen over onze algemene voorwaarden?

  Neem contact op met onze klantendienst:

  Per e-mail
  sales@teamtel.be
  Telefonisch
  +32 (0) 669 16 50 (op werkdagen van 8:30 tot 18:00 uur)
  Post
  Teamtel bvba, Berchemstraat 59, 1700 Dilbeek